Dokumenty i informacje

Poniżej wskazane zostały dokumenty, jakie są niezbędne przy najczęściej zawieranych umowach oraz przy akcie poświadczenia dziedziczenia.

 

Umowa sprzedaży/darowizny nieruchomości stanowiącej działkę gruntu:

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje Starostwo Powiatowe)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego (wydaje Urząd Gminy/Miasta)
 • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku, gdy zbywana nieruchomość została nabyta w drodze darowizny lub na podstawie dziedziczenia
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności

Umowa sprzedaży/darowizny lokalu:

 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku, gdy zbywana nieruchomość została nabyta w drodze darowizny lub na podstawie dziedziczenia
 • dowody osobiste osób biorących w udział w

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • w przypadku, gdy dla tego prawa prowadzona jest księga wieczysta – numer tej księgi
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności

Akt poświadczenie dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu osoby, po której ma zostać poświadczone dziedziczenie,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa osoby zmarłej
 • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci osoby zmarłej
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa córek osoby zmarłej, jeśli zmieniły one nazwisko
 • numer PESEL osoby zmarłej
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem była osoba zmarła