Czynności Notarialne

  Notariusz na podstawie art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie dokonuje następujących czynności:
 • sporządza wszelkiego rodzaju akty notarialne, w tym umowy w formie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy o dożywocie, ustanowienie służebności, a także testamenty, czy akty założycielskie spółek),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem, poświadczenia podpisu , poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem, poświadczenia daty pewnej , poświadczenia pozostawania przy życiu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły, w tym protokoły zawierające uchwały zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego i uchwały organów spółdzielni,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.